Adatvédelmi tájékoztató

 1. Adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány

Rövidített elnevezés: NYISTA

Székhely: 2340 Kiskunlacháza Északi lejáró 3

Képviselő elérhetősége:

Adószám: 19137865-1-13

Honlap: http://nyista.hu

E-mail és Ügyfélszolgálat: info@nyista.hu

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye: Nethely Kft.

Adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége: info@nyista.hu

 

 1. Bevezető

Az Adatvédelmi tájékoztató célja: hogy a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány honlapján látogatóit előzetesen tájékoztassa tevékenységéről. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet a szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott adatokat, valamint tájékoztassa a látogatókat jogaikról és nyitva álló jogorvoslati lehetőségeikről. Ha az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását felkérést követően adja meg. Amennyiben regisztrál honlapunkon a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon tesszük lehetővé, mint annak megadását.

A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 2. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 3. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 4. 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

 5. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 6. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 7. 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 8. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

 1. Fogalmak

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. A Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány által gyűjtött és kezelt adatok

Jelen szakasz információt nyújt Önnek arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, és osztjuk meg harmadik féllel az Ön személyes és egyéb adatait.

 

  1. Adatkezeléseink

Az egyes adatkezeléseink során az alábbi általános szabályok szerint járunk el:

 • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult (és egyéb jogi akadálya nincsen). Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

 • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását (önkéntes hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

 • Ön kérelmezheti a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány -tól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

 • Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Ön jogosult arra, hogy kérésére a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy a jelen tájékoztatóban megadott bármely elérhetőségi lehetőségen.

 • Ön élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának és a bírósághoz fordulás jogával.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Weboldalon történő regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.

Érintettek köre

A weboldalon regisztráló felhasználók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

 • azonosító: azonosítás
 • e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonását követő 3 hónapig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekből még ezt követő 6 hónapig tárolható az adat.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az alapítványt működtető kuratórium

Az adatok tárolási módja

elektronikus

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Ivartalanítási igény regisztráció

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során kapcsolatba léphessen az igénylővel, valamint az igényben rögzített állat egyértelműen azonosítható legyen az álltaorvos és az alapítvány számára.

Érintettek köre

A weboldalon igényt regisztráló felhasználók, aki bizonyíthatóan az állat tulajdonosa.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön (az állat tulajdonosának) hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

 • Azonosító: azonosítás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: kapcsolattartás
 • Név: kapcsolattartás, tulajdonos igazolása
 • Cím: kapcsolattartás, tulajdonos igazolása
 • Chip Szám: Állat azonosítása, , tulajdonos igazolása

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonását követő 3 hónapig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Jogos érdekből még ezt követő 6 hónapig tárolható az adat.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 • Az alapítványt működtető kuratórium.
 • Az igényben megjelölt állatorvos.

Az adatok tárolási módja

elektronikus

 

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

  1. Az adatkezelés irányelvei

A Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).

 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).

 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).

 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).

 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).

 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

  1. Tájékoztatáshoz való jog

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány munkatársához fordulhat a lent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

  1. Helyesbítés és törlés

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

  1. Tiltakozás adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: https://naih.hu

Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

  1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

 • hitelessége és hitelesítése biztosított;

 • változatlansága igazolható;

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

A Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  1. Sütik - cookie – k, analitika

A http://nyista.hu, www.nyista.hu weboldalakon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány webhelyein.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Honlapjaink működése és működtetése során Google Analytics alkalmazást veszünk igénybe. A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet (idézet az oldalról):

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. ( Továbbiak itt )

A Google adatvédelmi irányelvei: Továbbiak itt

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:Továbbiak itt

 

  1. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens esetén azt bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül. Amennyiben azt a jogszabály előírja, valamennyi érintett felhasználót is tájékoztatjuk az incidensről.

 

  1. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

 

Elérhetőségek

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név: Nyílt Ivartalanítás Szponzorálását Támogató Alapítvány

Levelezési cím: 2340 Kiskunlacháza Északi lejáró 3.

Email: info@nyista.hu

 

  1. Egyéb

Az alapítvány fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az alapítvány a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az alapítványt-t.